Rozmanitá pro rozmanité lidi.

Charakter města vytváří nejen jeho podoba a velikost, ale především lidé, kteří v něm žijí. Sounáležitost, pospolitost a pomoc potřebným jsou základními znaky fungující společnosti. Piráti jsou přesvědčeni, že současná ekonomika vytváří dostatek zdrojů pro kvalitní život všech občanů. Podporujeme sociální a startovací byty, neziskové organizace, propojení občanů napříč generacemi a jejich zapojení při plánování a realizaci projektů.

Sociální bydlení

 • Bydlení by mělo být dostupné pro všechny, i pro sociálně slabší spoluobčany, především rodiny a rodiče - samoživitele.
 • Podpoříme zavedení tzv. startovacích bytů pro mladé za dostupný nájem na omezenou dobu.
 • Inspirujeme se systémem Propustného bydlení - třístupňový systém, který poskytuje sociálně vyloučeným či handicapovaným šanci osvojit si znalosti a dovednosti nezbytné k udržení trvalého bydlení. Propustnost spočívá v tom, že je možná cesta nahoru, ale i nazpět,do ubytovny. Funguje to například v Chrudimi. Neziskové organizace
 • Česká Třebová je město, ve kterém je množství nestátních neziskových organizací (NNO). Jsme za to rádi a budeme prosazovat i nadále např. nulové nájemné při pronájmu městských prostor organizacím samotným, neboť je to sektor, který slouží napříč generacemi, sektor, který spojuje občany z různých sfér.
 • Lidem, kteří se ocitli na okraji společnosti, chceme podat pomocnou ruku. Proto podpoříme práci terénních sociálních pracovníků.
 • Budeme nadále podporovat aktivity neziskového sektoru vedoucí k zlepšování kulturního a sportovního dění ve městě. Důraz budeme klást na akce nezapadající do hlavního proudu, akce, které podněcují k rozmanitosti kultury ve společnosti.
 • Podpoříme zapojení menšin do kulturního a sportovního dění. Baví nás lidi spojovat.
 • Pro některé činnosti není třeba velkých finančních dotací. Často stačí poskytnout základní prostorové zázemí a podporu. To je naše velká myšlenka o malých věcech. Aktivní přístup ve vyloučené lokalitě Sídliště Borek Největší vyloučená lokalita V České Třebové je největší vyloučená lokalita v Pardubickém kraji, která kumuluje nejvíce sociálně slabých jedinců a rodin. Chceme do dění zapojit místní podnikatele a ty, kteří pronajímají byty, aby s městem aktivně spolupracovali.

Spolupráce s Úřadem vlády

Zapojíme se do spolupráce s Úřadem vlády, který tvoří dlouhodobý plán v rámci Romské platformy. Romové žijí napříč celou Českou republikou a je potřeba aktivně spolupracovat s neziskovými a státními institucemi, které se této problematice věnují. Chceme transparentní přidělování sociálních bytů, abychom mohli pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Naším cílem je zefektivnit sociální práci na sídlišti Borek, kterou nyní zajišťuje Naděje. Ve spolupráci s ní se chceme podílet na tom, aby byly služby zajišťovány profesionálně. Chceme práci v této lokalitě vést způsobem, který bude odpovídat aktuální situaci v této lokalitě. Podpora APK (asistent prevence kriminality) Budeme nadále podporovat asistenty prevence kriminality, kteří svou lokalitu znají nejlépe. Chceme vytvořit platformu, která by sdílela zkušenosti s dalšími asistenty PK z jiných měst. Něco navíc

 • V rámci propojení generací sympatizujeme s projekty, kde dochází ke spolupráci seniorů a dětí ve školkách, školách. A to jak státních tak soukromých, alternativních.
 • budeme se Vás ptát, co právě nejvíce potřebujete, co Vám chybí. Vy to víte nejlépe.

Osobní přístup v sociálních službách

• Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup. • Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení. • Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby. o Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu. • Obec by neměla vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.

Něco navíc

 • V rámci propojení generací sympatizujeme s projekty, kde dochází ke spolupráci seniorů a dětí ve školkách, školách. A to jak státních tak soukromých, alternativních.
 • budeme se Vás ptát, co právě nejvíce potřebujete, co Vám chybí. Vy to víte nejlépe.
Navrhni úpravu